Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

 AKEUM 7

Yésso a lè wô?

Yésso a lè wô?

Joovah a lé touô Yésso a ndoo sitsetsa’. 1 Jean 4:9

Mpè nông nkông-ô lé tchi’ méssoo Joovah, mbô mpè pôngtè lé zeung njouˈ môˈ gning é yi tswhi ntseukné. Joovah a lé la’ nzè té pôô Adam, mbôô mvhô ange a theuè lepwhou nguiè yi mia teue pô lewou’.

Afœu’ lé kou’é, Joovah a tsaknè yi neung a léveum Marie éyi lé zè té zhè gning mbang-a nguè a zhiè yi a la’a Betlehem. Mè lé tông-ô mô mèt lè Yésso.​—Jean 6:38.

Alè fœu’ zi Yésso lè ndoo sitsetsa’, mbou fœu’nè atshuè mô’ô yi té lô’. A lé pou mbông-nou, nkông pouô mbing nganté, tè pouô ménông é té pôkô wôp a lé shi’ njiô yi. A lé pou shoung-ô nouneu anè Joovah té pôkô mô’ô azou.

 Yésso lé gheu ménou mbông, tè épouô té nzaa ké mbing mbaa yi. 1 Pierre 2:21-24

Wô tshiè mvhô anè métchôssi é lé pou mbaa Yésso tè’, mela’mi a lé nông nkè’tè mela môp pô ménou tépông môp.

Yésso a lé zeung mbèt méghôô mbing nzimné pouô pi lé kwheuté.

Wô tshiè mvhô anè métchôssi é lé feuné pouô la’a Roma tè pô siaktè Yésso, mbing nzeung nzhuè yi.