Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

 AKEUM 13

Mpè ghô ghaa té ntchi’ mésoo Ndem?

Mpè ghô ghaa té ntchi’ mésoo Ndem?

Mpè pou ngwa’ métsoo tépông. 1 Corinthiens 6:9, 10

Mpè pou nkông-ô Joovah mbô mpè té gheuè ajoumi a peukè Yi.

Joovah a té étsông kông, mbô a lé nnou mélou’ té mbia, mbô lé nnou sika pô lé kô’né mbanga.

Ndem a té kông nguè mè zhuè gning-è, mbô lé foko mô a leveum ngwa’a. A té agha kông, mbô méngwi lé mèrè méngwi ngheuè gning mbang-a lé mèrè gning mbang-a. A zeung té a tsô’ô-ntông kông mbô lé teum lékouèt.

Mpè té pôngtè lewèt lekang-a tè mbô lé gheumté mékeukeu.

Épouô tépông é té shi’ kouô nteu paradissi swhi-è.

 Mpè gheuè ajoumi a mbông. Matthieu 7:12

Mpè pôngtè lé fa’ méshheu a lé fœu’nè Ndem té ndôk ntchi’ méssoo pi.

Mpè wè nteu mbông mbing ngapté ndôk ntswi nkông-né zimpè a mbou mô’ pouô.

Mpè wa’ nguèté.

Mpè wuè a tsaa mézeung-è mbing ngakné ntchoussi.

Mpè shoung pouô méndè’è gning yi Joovah a wuè mbô métsoo émi a kông.​—Isaïe 43:10.