Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

 AKEUM 5

A wô lé jou’ ntchhou Ndem pa’ a lé la’nè mia mia mbeung é fœu’ Noé?

A wô lé jou’ ntchhou Ndem pa’ a lé la’nè mia mia mbeung é fœu’ Noé?

A lè anè fœu’ Noé épouô té nzaané é nông-ô fœu’tè ménou tépông. Genèse 6:5

Adam pô Èva é lé zhité wônkheu tè épouô ménông é pou nzaané a ndoo sitsetsa’. Mmô’ mé ange lé ping seukè thou a mbou Ndem ndôk ntôôtè Sèta.

Pô lé shi’ mé ndoo sitsetsa’ ghaa, nkœuè mbeunèt pouô ménông mbing mèrè wôngwi. É wôngwi mèt é lé ping nzhité wônkheu é fangté mbing sakté ntii ndè’è, nteue tè’, mbing nzeung mbat té ntsia.

Épouô ménông pou nzii lé fœu’té ménou tépông. Biible leu nguè “lébat a lé pou njheu ngông tè mékwangté pouô ménông, pô nteu wôp ntseum é pou ntchi’è ntshiè anè ménou tépông.”

 Noé lé jou’ ntchou Ndem mbing nkouèt a mia kanou’. Genèse 6:13, 14, 18, 19, 22

Noé a lè nông-ô njou’ô ntchou Ndem. Joovah leuè mbou yi nguè A si ngô lôkô mia ntshi é pou pik pouô tépông.

Ndem a lé zeung ndeuè mbou Noé nguè a kouèt a mia kanou’, ndôk atseung-è nguia zi pô ménaa ntii-nti nkouô nteu wou.

Noé a lé pou ntôkté shoung pouô nguè miamia mbeung a si shi’è. Pô pou té jou’, mbou ngwui yi, mbing nzeung mbaa yi.

Noé lé mak a lé kouèt a kanou’ mbing ntchou’té ménaa a nteu wou.