Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Pè jou’ ntchhou Ndem ndôk ngwè lénang temi

 AKEUM 10

Épouô pi si njou’ô ntchhou Ndem é shi’ wè miè méntang-a?

Épouô pi si njou’ô ntchhou Ndem é shi’ wè miè méntang-a?

Lelœuè pouô pi lé kwheuté é shi’ zimné é ping nang-a ndoo sitsetsa’. Actes 24:15

Pè na’ nkwang méntang-a émi pè shi’ wè éyi pè jou’ô Joovah! Pè shi’ pou ghô nténteu tè gning-è lézeung ngwuè alô’ a mbeunèt yi. Épouô tépông é lézèt. Awuè ping mbou sang-a anè mô’ pouô.

Gning-è té shi’ zeung jou’ tépông-ô, gning-è lé zeung ngwuè ameuk-è. Lézwing pô lékwheu é pou mi.

 Épouô atseung-è nguia jou pô méssoo pou é shi’ pou thœuô’tè wou. Lénang a nteu paradissi é shi’ pou ghô mé lékak.

Gning-è té shi’ zeung pôkô mô’ô jouô. Épouô métseum é ping mbou njou’ô mbông-ô.

Lefô Ndem é shi’ gheu tè ngueô’ é pou mi. Révélation 21:3, 4