Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

Lézi

Lézi

Ndem a pa’ ta’ mbông mô’ô éyi a kông wônkheu pi la. 1 Pierre 5:6, 7

Ndem mè lé pôô yimpè, mbing nông-ô ntchiitè yimpè. Pa’ ta’ mô’ô éyi a yikté mbing nkông wônkheu pi, a zi’né wôp ntii lénang mbông la. A poup tè Ndem a pou nzi’né pouô métseum ntii zi mè ghô lôk nang-a mbông-ô.

Ndem a zi’nè yimpè anouneu zi tseukné, azi ghô gheu mpè pou nang-a nteu lékak té ndôkô nzu’tè ménda’né mi.

Pè jou’ô ntchou Ndem, mbô a tsang-a wè, é kaptè wè, é ping zeung hiptè wè fœu’ zi pè nteu, ménguengue.

Tè, apè té mô’ a zeung ngô lè—pè shi’ wè lénang temi!

 Ndem a leu nguè: “Pè tsouhté nèt mbaatè ghaa,” “Njou’ô ghaa . . . ndôk ngwè lénang temi.”Isaïe 55:3