Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

 AKEUM 3

Lénang é lè lèkô nteu paradissi?

Lénang é lè lèkô nteu paradissi?

Joovah lé yiè métsoo mbông tè zaané a mbou Adam pô Èva. Genèse 1:28

Joovah lé pôô Èva a ghô mvhô méngwi, mbing nguiè yi mbou Adam nguè a ghô ngwi yi.​—Genèse 2:21, 22.

Joovah lé pôô Adam pô Èva té lô’ anè pôp, mbing nguiè wôp a zhè-nou pô léghi.

Paradissi é yi pô lé nang wou a lè nka’ Eden. A lè ji’ mbou mbông tè’. Métheu émi é zeumè méntaa, pô ménaa ntii-nti, mbing ngheuè mia ntshi é ghô wou.

Joovah lé nông-ô shoung-nè mbou pôp, mbing-è nguiè wôp ménteukné. Pô lé wé’é njou’ ntchou Ndem, mbô pô lé nang-a sitsetsa’ té la’ nkwheu.

 Ndem a lé tô’ô wôp a lé pfè méntaa ta’ theu nda’. Genèse 2:16, 17

Mô’ ange lé seukè thou mbou Ndem. Tépông ange mèt a si ngô Sèta.

Joovah a lé tswi Adam pô Èva ta’a theu éyi pô lè té pôngtè lé pfè méntaa mi. Mela’mi pô lé wé’é mpfè mbô pô kwheu.

Sèta lè té nông nkông-ô nguè Adam pô Èva é jou’ ntchou Joovah. Poup tè, a lé lôk nnou ndeuè mbou Èva nguè a pfèè ntaa theu mèt mbô a tchi’ pa’ Ndem la, é ping lé kwheu. A lè ndeuè poup ndôkô mbôptè yi.​—Genèse 3:1-5.