Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

 AKEUM 8

Legwheu Yésso a ghô kuitè wou é lèkô?

Legwheu Yésso a ghô kuitè wou é lèkô?

Yésso a lé kwheu ndôk nguiè yimpè éshheu a lé shi’ ngwè lénang temi. Jean 3:16

Yésso a lé kwheu tè tôk lé’é tèt, mmô’ wôngwi é ghô léssi yi, mbing njiô apfhô zi a té zèè nteu wou. Mbô Joovah a nda’ nzimnè yi anè legwheu.

Yésso a lé ping nang té ésa’a mvhô méghangto pi.

Hmm! Joovah a lé zimnè Yésso anè legwheu mbing nguiè yi mbeunèt pa’ zi mé ange, nguè a lôk nang-a theuè lepwhou té la’ nzeung nkwheu. Méghangto Yésso é lé jiô yi a lé peue mé lepwhou.

 Ndem a lé zimnè Yésso mbing ndôkô yi ngheuè efô Lefô Ndem. Daniel 7:13, 14

Yésso lé kwheu ndôk njouô thouô pouô ménông. (Matthieu 20:28) Ndem a lé tsia anè njouô-thou mèt ngheu te ngô yi mpè ghô shi’ nang té la’ nkwheu.

Joovah a lé kang-a Yésso nguè a ghô efô é yi shi’ sa’ ngông jiô. Ndem a lé zeung nzapa léghè mmô’ mézingto pi té ngô 144 000 é shi’ zimnè anè legwheu, éping gheuô mé lepwhou e tôôtè Yésso. Yésso pô mé 144 000 mèt é shi’ sa’ Léfô Ndem a theuè lepwhou.​—Révélation 14:1-3.

Léfô Ndem é shi’ gheu tè sitsetsa’ ntseum é tchi’è paradissi swhi. Ntchou, lé zhuté pouô, époung pô memia ndzii é pou mi. Épouô ménông é ping mbou njou’ô mbông-ô mbing nang-a nteu lékak.​—Psaume 145:16.