Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

Pè jou’ ntchhou Ndem ndôk ngwè lénang temi

Mbôô jouô tsem a si nkông-ô Yi lé tsang, nkapté mbing nguiè yimpè méntang-a.

Lézi

Pa’ Ndem a pou nkông pouô ménông la, a zi’nè yimpè ntii lenang mbông.

Mpè ghô jou’ô ashoung-nè Ndem é lèkô?

A zèté nguè mpè zhè ajoumi mpè ghô gheu mbing nzeung nzhè gning yi ghô kuitè yimpè a lé gheuè azou mèt.

Kwa’ Ndem a si ngô wô?

Mpè ghô zi’nè lé zhè lézeung tsi mbing njiô mô’ méntii émi a wè.

Lénang é lè lèkô nteu paradissi?

Mvhô paka Biible ghiité ntseum.

Pô lé jou’ ntchhou Sèta mbing nkheuè wuè pii?

Ménou tépông é lé zii lé kouô nteu ngông.

A wô lé jou’ ntchhou Ndem pa’ a lé la’nè mia mia mbeung é fœu’ Noé?

Akô le tshuè anè lenang Noé pô lenang pouô menông fœu’ mèt?

Miamia mbeung fœu’ Noé a zi’nè yimpè a kezou?

A té lèè ngô ndzwing pèèté nda’a.

Yésso a lè wô?

Mpè pôngtè lé zhè Yésso mela’akô?

Legwheu Yésso a ghô kuitè wou é lèkô?

Legwheu Yésso lé gheu té ngô yi mpè njheuè miamia apè.

Ngông jiô é shi’ tchi’è paradissi seung-è?

Biible lé teue njheu éshoung métsoo mi éshi’ tôkô si é fœu’zi njheu énông-ô paatè.

Épouô pi si njou’ô ntchhou Ndem é shi’ wè miè méntang-a?

Métsoo émi o si ntsaa wou lé shi’ ngwè.

Tè Joovah jou’ô priya zimpè?

Pè ghô shoung-ô Yi miè métsoo a nteu priya zè?

Épouô ta’ tseung-è nguia ghô ghaa tè nang-a mbông-ô?

Gning yi a lé nông-ô atseung-è nguia a yè ménteukné mbông anè laa-nguia.

Mpè ghô ghaa té ntchi’ mésoo Ndem?

Mmô’ métsoo é wou émi a kông tè mmô’ é ping ngô wou émi a té kông.

O ghô ghaa té ntswi temtesèt a mbou Joovah?

O nông ntsaa wou lé wuè temtesèt mbô a kuitè a lé sang té nkia métsoo émi o ghô gheu.