Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Atangté mia atchou’té pô nfènè éyi fhô Bethel anè ngou’ 2017-2018

Fa’ méntsô’ô anè ménzèté mouô

Fa’ méntsô’ô anè ménzèté mouô
  1. “Lepeu Kristo” si ngô akezou? (Ga. 6:2)

  2. Mpè ghô ghaa té mbou nzing-è anè lepeu Kristo éfœu’ zi gning-è té si njiô yimpè? (1 Co. 10:31)

  3. Mpè ghô zing-è anè lepeu Kristo éfœu’ zi mpè si mbheuè nkeu lefô Ndem lèkô? (Lc 16:10; Mt. 22:39; Ac 20:35)

  4. Akô gheu tè lepeu Kristo é tseukné ntôk lepeu Môsè? (1 Pe. 2:16)

  5. Mengwi pô ndoo mbô mémô’ô ghô zing-è anè lepeu Kristo a nteu tseung-è nguia zôp lèkô? (Ép. 5:22, 23, 25; Hé. 5:13, 14)

  6. O ghô zing-è anè lepeu Kristo a ji’è sikou lèkô? (Ps. 1:1-3; Jn 17:14)

  7. Mpè ghô kông mô’ pouô pa’ Yésso lé kông-ô yimpè poup lèkô? (Ga. 6:1-5, 10)