Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

3. Akwangté ndem anè épouô ménông a lè akô?

3. Akwangté ndem anè épouô ménông a lè akô?

1 NDEM A LÉ PÔÔ YIMPÈ MELA’AKÔ?

‘Épouô épi zing ndeung-ndeung é shi’ wuè sitsetsa’ é ping la’a zôkô nang-a wou méngou’-méngou’.’—Psaume 37:29

Mékwangté Ndem anè épouô ménông é si ngô miè?

 • Genèse 1:28

  Ndem a si kông-ô nguè métseung-è nguia é gheu tè sitsetsa’ tseum é tchi’ a paradissi, mbing ntchiité ména.

 • Isaïe 46:9-11; 55:11

  Tsôô azou a pou ngô lé vènè Ndem a lé gheu ajoumi a lé la’nè.

2 ÉPOUÔ MÉNÔNG SI NJIÔ NGUEÔ’ MELA’ AKÔ?

‘Ngông tseum é nè alaa-pou gning tépông.’ —1 Jean 5:19

Awô si sa’a ngông jiô?

3 AJOUMI LEFÔ NDEM SHI’ GHEU

‛Nguè lefô tchou é shi’. Nguè lékông wou a ghô ngheu-gheu a ndoo sitsetsa’.’—Matthieu 6:10

Joovah shi’ ghaa?

 • Daniel 2:44

  Lefô Ndem shi’ ékoubné méngomna ngông tseum.

 • Révélation 16:14-16

  Ndem shi’ lôkô Armaguedôn é tak ngông tépông.

 • Isaïe 9:6, 7

  Joovah lé kang-a Yésso nguè a ghô efô anè lefô tsi a theuè lépwhou. Yésso shi’ sa’ ndoo sitsa’.

4 LEFÔ NDEM SHI’ GHEU TÈ SITSETSA’ TCHI’È PARADISSI

‘Ô ngnha’a apou jou ndôk nguiè métsoo émi si nking-è mbou a kœuè émi jwakné.’—Psaume 145:16

Lefô Ndem shi’ gheuè akô mbou pimpè?

 • Psaume 46:9

  Ntchou, lé zwhité épouô, mbô lé sa’ éteue shi’ pou mii.

 • Isaïe 32:18; 65:21-24

  A shi’ ghô nteu ngông swhi, nkwa épouô wè mbông nguia, mbông nka’, mbing nang mé mbouèné.

 • Psaume 72:16

  Étsoo léjheu é shi’ ghô si tè zaané.

 • Isaïe 11:6-9

  Mbouèné shi’ ghô a tsétsèrè épouô ménông pô ména.

 • Isaïe 33:24; Actes 24:15

  Tsôô gning té shi’ zeung ghôô, mépfhô é zimné anè legwheu.