Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

2. Biible—Akèté Ndem

2. Biible—Akèté Ndem

1 BIIBLE FHÔ MBOU NDEM

‘Nkwa métsoo émi mè lé tii nteu Biible é si ngô mékwangté Ndem.’—2 Timothée 3:16

Biible a té pa’ émô’ mékèté mela’akô?

Mè lé sènè Biible anè méshoung-né mela’ 2 600 mbing fôk mékèté mèt méntchou’ tè zaané.

A shoung-ô yimpè métsoo, émi mpè pou ghô lé jio a ji’è ndé’è.

2 BIIBLE SI NGÔ AKÈTÈ MÉNDA’NÉ NDEM

‘Ndem . . . pou nghô lé méla ghii.’—Tite 1:2

Mpè pôngtè lé sang-a anè ajoumi Biible leue mela’akô?

 • Isaïe 44:27–45:2

  Biible lé la’né pa’ ala’a Babylôn shi’ wheuè-assi poup, méngou’ khœu pia la’ tôk tè a pooté.

 • 2 Timothée 3:​1-5

  Ménda’né Biible é si mbôôtè anè aya’a.

 • Nombres 23:19

  Mpè pôngtè lé sang-a anè méda’né Biible anè mé lé’é émi si shi’è.

3 BIIBLE GHÔ KUITÈ WOU

‘Meung, Joovah, meung-è si ngô Ndem wou, éyi si nzi’nè wou nguè o lôk njheuè apè.’—Isaïe 48:17

O ké zi’nè akô anè Biible?

 • Job 26:7; Isaïe 40:22

  Biible pou shoung-ô azou anè scianci a ghô poup.

 • Nombres 20:2-12

  Wô tii Biible é lè méghang anouneu.

 • Matthieu 5-7

  Yésso lé yiè ménteukné anè pa’ mpè ghô gheu poup té ngô mé lékak; té nang-a mbông-ô pô émô’ épouô. Mbing nzeung shoung pa’ mpè ghô gheuè priya mbing njiô nkap poup.

4 BIIBLE GHÔ KOUBNÉ LÉNANG TCHOU

‘Ashoung-nè Ndem a si ngô ténteu, mbing ngwè mbœu’.’—Hébreux 4:12

Ashoung-nè Ndem a ghô kuitè wou lèkô?

 • A ghô kuitè wou lé jou’ô akwangtè Ndem.

 • A ghô kuitè wou lé zhè ntii gning zi o wuè.

 • A ghô kuitè wou lé zhè métsoo émi Ndem si nzu’tè nguè o gheu.

Ndem a si nkông-ô nguè o tông, nzi’né, mbing kông-ô Biible.