1 JOOVAH A KÔNG-Ô A WOU

‘Ndem a lé pou kông ngông té nguia nda’ meung yi, éyi lé pôô yi megnwèt, nguè gning yi tswi aveung-è nteu mbou yi, lé la’ ndaknè, mbing ngwè lénang temi.’—Jean 3:16

Ndem a tswi nkông-né Zi a mbou pè lèkô?

 • Psaume 91:2

  Joovah si ngô aji’ zi mpè ghô kœue ndœôné wou. A ghô kuitè yimpè a fœu’ zi mpè nteu ngueô’.

 • Psaume 37:29

  A lé pwheuè yimpè ménda’nè émi mè laa jiô émi shi’ pooté.

 • 1 Timothée 6:12, 19

  Ndem a shi’ yè yimpè lénang temi, tè mpè nang nténteu mé mbouèné a nteu paradissi.

2 O PÔNGTÈ LÉ KÔNG-Ô JOOVAH

‘O lé kông-ô Joovah mé nteu wou nseum, mé mbeue-nèt jou nseum mbing gheu akwangté jou nseum.’—Matthieu 22:37

Nkông-né Ndem é tshouhnè wou a lé ghaa?

 • Luc 17:12-17

  A lé siaknè Ndem anè nkwa métsoo émi a lé gheuè mbou wou.

 • Matthieu 7:16-20

  Gheuè lékông Ndem éfœu’ métseum té ndôk ntswi nkông-né jou a mbou yi.

 • 1 Jean 5:3

  Zing-è anè mémbeue Ndem.

 • 1 Timothée 6:18

  Fôk mbœu’ ndôk gheu ménou mbông a mbou épouô méndè’è.

3 GHEUÈ TÈ NKÔNG-NÉ JOU A MBOU JOOVAH É TEUETÉ

‘Pè nang-a a nteu nkông-né Ndem.’—Jude 21

Akô ghô kuitè wou a lé tchi’è éssoo Joovah?