Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

18.Tè meung ghô yè lénang tsa a mbou ndem mbing nou’ ntshi?

18.Tè meung ghô yè lénang tsa a mbou ndem mbing nou’ ntshi?

1 TÈ MEUNG NGÔ NOU’ NTSHI?

‘Jiô! ntshi wouô, akô a si vènè gha a lé nou’ ntshi?’—Actes 8:36

O ghô nou’ ntshi é lèkô? Mè ping nou’ ntshi mela’akô?

Lé nou’ ntshi a si tswi nguè o koubné lénang tchou, nzii lénang swhi, mbing ntchi’è gheuè lékông Ndem.

 • Matthieu 28:19, 20

  A pông nguè o nou’ ntshi té ndôk ngôkô a mbou Joovah.

 • Psaume 40:8

  Lé nou’ ntshi a si tswi a mbou épouô méndè’è, nguè o ké kia lé ghôkô a mbou Ndem.

 • Matthieu 3:16

  A zèté nguè mè pou nou’ mbeue jou ntseum nteu ntshi pa’ mè lé gheu poup anè Yésso la.

2 JOOVAH GHÔ LÉ ZÈTÈ WOU AJOUMI TSIÈ WOU

‘Lé kônbg-ô Ndem a si ngô lé zing-è anè mémbeue mi; mémbeue mi é ping té zèt.’—1 Jean 5:3

O té pôngtè wou lé tchô’ô lé yè nèt jou a mbou Joovah, mela’akô?

 • Psaume 103:14; Isaïe 41:10

  A té si nzètè nguè o ghô té méfaa té nguiè nèt jou a mbou Joovah. A shi’ kuitè wou a lé zing ndeung-ndeung.

 • Colossiens 1:10

  Nkong-né jou mbou Joovah ghô gheu tè lé tchô’ô wou lé ghô lé kou’ a mii nteu wou.

3 MÉTSOO ÉMI O PÔNGTÈ LÉ GHEU TÈ NOU’ NTSHI

‘Ndem gha, lé gheuè lékông wou a si ngô lékak tsa, lépeue tchou é ping ngô a nteu meung.’ —Psaume 40:8

O ghô ghaa té nguiè nèt jou a mbou Ndem?

 • Jean 17:3

  ZI’NÉ ASHOUNG-NÈ NDEM Zi’nè lé zhè Joovah pô Yésso. O ku’nè nzi’nè métsoo anè pôp mbô o zeung ku’né nkông-ô wôp.

 • Hébreux 11:6

  KOUÈT AVEUNG-È NTEU JOU Pou sang-a anè ménda’né Ndem, mbô anè ézi kou’ lé fôkô yimpè anè méfaa pô legwheu.

 • Actes 3:19

  MEUK-È ATSHUÈ TÉPÔNG Pou meuk ménou tépông émi o lé gheue.

  WA’A ATSHUÈ TÉPÔNG Pou ngwa’ ménou tépông mbing nzing ndeung-ndeung.

 • 1 Pierre 4:2

  YÈ NÈT JOU MBOU NDEM O yè nèt jou a mbou Joovah éfœu’ zi, o shoung-ô yi a nteu priya léghè o kia nguè, lé gheumtè yi ngheuè lékông yi, mè tchi’è thiè mvhô anè lénang tchou.