Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Mékimté anè Biible zi’nè yimpè akô?

17. A priya : awou’té zi ndem yè wompè

17. A priya : awou’té zi ndem yè wompè

1 JOOVAH KÔNG-Ô LÉ JOU’Ô PRIYA ZIMPÈ

‘Joovah A tsouhté-nèt mbaaté épouô métseum épi tông-ô yi, nkwa épouô épi é teung-è yi mé ndeung-ndeung.’—Psaume 145:18

Mpè nông nkông-ô nguè Joovah jou’ô priya zimpè, mpè ghaa?

 • Hébreux 11:6

  Mpè pôngtè lé wuè aveung-è nteu.

 • Psaume 138:6

  Mpè pongtè lé nông-nèt assi mbing ngwuè awou’té.

 • Jacques 2:26

  Akhouô-lézing pô mépriya mimpè pôngtè lé ghô ta’.

 • Matthieu 6:7, 8

  Mpè pôngtè gheuè lé priya mé ndeung-ndeung. A té pông nguè mpè pou ndeuè ta’ azou nkwa fœu’ nteu priya.

 • Isaïe 1:15

  Mpè pôngtè lé nang pa’ Ndem A si kông-ô.

2 ÉMÔ’ MÉNZÈTÉ ANÈ PRIYA

3 MPÈ GHÔ LÔÔ AKÔ A NTEU PRIYA

‘Mpè lôô kœuè, tè a ghô anè lékông Yi, mbô a jou’ô yimpè.’—1 Jean 5:14

Mpè ghô zeung gheuè priya anè akô?

4 JOOVAH A TSÔ’Ô MÉPRIYA MIMPÉ

‘Wou, O jou’ priya, épouô méla’-méla’ é fou zoko shi’è mbou wou.’—Psaume 65:2

Joovah a tsô’ô mépriya mimpè lèkô?