Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Mékimté anè Biible zi’nè yimpè akô?

16. Pè kang-a wè lé gheumtè ndem

16. Pè kang-a wè lé gheumtè ndem

1 PÈ KŒUE MÉTCHÔSSI TÉPÔNG

‘Pè fhô tsétsèrè pôp ntoo, nfak nèt zè anè pôp, . . . mbing mbaa wè lé pfeung métsoo émi ndôôté é wou.’—2 Corinthiens 6:17

Mpè té pôngtè lé wou’té mékeukeu mbô mépfou mela’akô?

2 NDEM A TÉ MÉKAK NTSEUM KÔNG

‘Pè pou nku’nè ngheuè ajoumi a pông-ô Ndi.’—Ephésiens 5:10

Akô ghô kuitè wou a lé kang lékak mbông?

3 LÔK NTEU MBÔNG TÉ NKÈ’TÈ ASHOUNG-NÈ NDEM MBOU ÉMÔ’ ÉPOUÔ

‘Pè gheu tè méshoung-né mè é pou mbông éfœu’ tseum mbing ngwè ngwang, tè pè lôk nzhè pa’ pè ghô tsô’ ashoung-né a mbou awuè-wuè poup.’ —Colossiens 4:6

Pè ghô kè’té shoung émô’ épouô ajoumi pè si nzi’nè lèkô?

 • Matthieu 7:12

  Pè wou’té lékông émô’ épouô pa’ pè kông nguè pô wou’té lékông wè poup.

 • 2 Timothée 2:24

  Pè pou mbông-nou éfœu’ tseum, mbaa wé lé lôk éteue té ngheu nguè émô’ épouô veung ajoumi pè si zhè anè Ndem.

 • 1 Pierre 3:15

  Pè ké’tè ajoumi pè zhè anè Ndem a mbou émô’ épouô mè wou’té pô mbouènè.

 • Hébreux 10:24, 25

  Pè shi’è nguia atchou’té, mbô mè seumtè wè é ping yè wè méntsô’ô anè ménzèté émi tchiité aveung-è nteu zè.