1 PÈ GHÔ GHAA TÈ NGEUMTÈ NDEM PA’ A SI KÔNG-Ô

‘Meung-é gha’ ntchou nguia a wou, ngô a môô mènzhè éyi gheuô mé létsuèt, épouo pii jiô mènzhè mèt é ping té zaa.’—Matthieu 7:14

Mpè ghaa té zhè léghè Ndem a té veung nkwa ntii lé gheumtè yii?

 • Matthieu 7:21-23

  Ndem a té nkwa métchôssi veung. Métchôssi métseum mè té lékông Ndem gheu.

 • Matthieu 7:13, 14

  Ntii mbông lélôk ngou’té a yè lénang témi. Tchôssi tépông a si ngô mènzhè legwheu.

 • Matthieu 7:16, 17

  O ghô tia anè méfa’ méghang tchôssi té nzhè yi mbông. Lé tsa’ métchôssi a ghô pii wou njheu, lè zi’nè ajoumi Biible leue.

2 KWA’ NTII MBÔNG LÉLÔK NGOU’TÈ NDEM

3 ZING-È ANÈ AJOUMI O VEUNG

Pè ghô ghaa tè Ndem a veung ntii zi pè lôkô nguemtè yii?

 • Jacques 2:19

  Té lèè ndôkô ntchou nda’ té mveung nguè Ndem a wou. O zeung mbôngté lé gheu ajoumi Biible leue.

 • Isaïe 52:11; Révélation 17:5

  ‘Mia-mia Babylôn’ éyi si ngô nkwa métchôssi tépông, a zi’né épouô ntii lé gheumté é zi Ndem a té kông pa’: ndoktrè ndem méthou-ntèt, aghegha zi a touô anè gning éyi kwheue a ngheuô mè ji’è ndé’è mbing ngheuè ala’a môk.

 • Révélation 18:4, 8

  Nkwa-pia Joovah shi’ mbou ntsi’né métchôssi tépông. Pou ngwa’ nkwa métsoo émi tchiité métchôssi tépông.

 • Marc 10:28-30

  Épouô ghô fa’a wôp a lé vènè wou a lé zi’nè anouneu anè Ndem; téta’ Joovah ghô lé wou wa’.