Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

14. Atseung-è nguia jou ghô nang mé lékak

14. Atseung-è nguia jou ghô nang mé lékak

1 ATSEUNG-È NGUIA FHÔ MBOU JOOVAH

‘Méla’poup tè meung ntsu’tè assi a mvhô mô’ô, éyi lé yè lézeung a mbou métseung-è nguia tseum a theue lépwhou mbô ndoo sitsa’.’​ —Ephésiens 3:14, 15

Atseung-è nguia jou ghô ghaa té nang-a mé lékak-é?

 • Genèse 1:26-28

  Joovah mè lé nông-ô mvhô atseung-è nguia.

 • Ephésiens 5:1, 2

  Léfœu’nè Joovah pô Yésso a ghô kuitè atseung-è nguia lé nang mé lékak.

2 O GHÔ GHAA TÉ NTCHI’È MBÔNG NDOO KÈ MBÔNG MÉNGWI?

‘Awuè-wuè pôngtè lé kông-ô a ngwi yi . . . Méngwi ping mbôngtè lé wuè mia wou’té a mbou ndoo yi.’ —Ephésiens 5:33

Gning mbang-a pô ngwi yi ghô nang lèkô?

3 PÈ GHÔ GHAA TÉ NGÔ MÉMBÔNG MÉMÔ’Ô?

‘Mba wou lé gheu wônkheu pou é zang-a lông éfœu’ métseum, kô’tè wôp anè mémbeue pô ménteukné Joovah.’—Ephésiens 6:4

Mémô’ô wuè ziè faa anè wônkheu pôp-é?

 • Deutéronome 6:4-9; Proverbes 22:6

  Pè zou njheu ndôk kuité wônkheu pè lé zhè Joovah. Pè zi éfœu’ zi pô zè mézizi wônkheu, ndôk ndaa-nda té ndôk kuité wôp a lé tchi’ méssoo Joovah.

 • 1 Pierre 5:8

  Pè zi’nè wônkheu lé kœue aghaa mbô émô’ métsoo tépông .

 • Jérémie 30:11; Hébreux 12:9-11

  Nde’ pè tchoua wônkheu éfœu’ zi pè si nzang-a lông; pè lôk mbouèné té nteukè wôp.

4 NDEM SI NZU’TÈ AKÔ MBOU WÔNKHEU?

‘É wônkheu, pè jou’ ntchou mémô’ô pè.’ —Ephésiens 6:1

É wônkheu, pè pôngtè lé jou’ ntchou mémô’ô pè mela’akô?