Ghô anè contenu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

12. Pè ghô ghaa té tchi’e méssoo ndem?

12. Pè ghô ghaa té tchi’e méssoo ndem?

1 MÉSSOO JOOVAH É JOU’ NTCHOU YI

‘Pè jou’ô ntchou gha, mbô meung-a tchi’è Ndem wè, pè ping ntchi’ épouô pa.’—Jérémie 7:23

Tè gning-è ghô kou’ô yi lé tchi’è éssoo Ndem?

2 JOB A LÉ WUÈ TEMTESÈT MBING NGÔ ÉSSOO NDEM

‘Anè métsoo mouô mèt tseum, Job lè té faa, mbing té kouô Ndem amô’ noutepông-ô.’​—Job 1:22

Sèta lé gheunè Job é lèkô? Job a ping ngaa?

 • Job 1:10, 11

  Sèta lé leue nguè Job a si ngô ngang-a swhui, mbing té Ndem kông.

 • Job 1:12-19; 2:7

  Joovah lé tshi neung nguè Sèta pou tseungté nkwa métiti Job, Sèta ping zeung ma’ nza’ aghôô anè yi.

 • Job 27:5

  Job lé jiô ngueô’ tè ntia té zhè ji’ zi fhô wou, téta’ mbing mbou ngwuè temtesèt.

3 SÈTA SI FA’A MÉSHHEU LÉ FÔKÔ WÈ DZEUM JOOVAH

‘Gning nông ghô yiè nkwa ajoumi émi wè ndôk njouô athouô zi.’—Job 2:4

Sèta fa’a méshheu a lélôk ntseung léssoo timpè pô Joovah lèkô?

 • 2 Corinthiens 11:14

  Sèta faa méshheu a lé tsouhné wômpè lé theuè athou a mbou Joovah.

 • Proverbes 24:10

  A si ntsouhnè yimpè a lé kwang nguè mpè pou té kou’ô lé ghôkô a mbou Joovah.

 • 1 Pierre 5:8

  Sèta a si neug-è yimpè nteu ménguengue.

 • Proverbes 27:11

  Kang-a wou lé jou’ ntchou Joovah, ndôk tchi’è éssoo nteu yi. Ndôk ntswi nguè Sèta a si ngô ngang-mela.

4 MPÈ JOU’ NTCHOU JOOVAH MELA’MI MPÈ KÔNG-Ô YI

‘Lé kông-ô Joovah a si ngô lé zing-è anè mémbeue mi.’—1 Jean 5:3

Mpè ghô ghaa té ntchi’è méssoo Joovah?

 • Deutéronome 6:5

  Tswi nkông-né jou a mbou Ndem. É ping ntsouhnè wou a lé jou’ ntchou yi.

 • Isaïe 48:17, 18

  Jou’ ntchou Joovah, mbing fou nzôkô njheuè apè.

 • Deutéronome 30:11-14

  Neung-è nteu wou nguè Joovah ghô lé zètè wou ajoumi a tsiè wou.

 • Philippiens 4:13

  Gheuè ajoumi a ndeung-ndeung, Joovah ping nguiè wou éteue éyi si nking- è.