O kwang nguè pô ghô lôk . . .

  • nkông-né?

  • nkap-é?

  • kè a mô’ô jouô ndè’è?

 BIIBLE TSÔ’ NGUÈ:

‘Kwa’ gning yi nteu lekak, a gning yi, ajou’ ashoung-nè Ndem, mbing ndzing ndeung-ndeung poup!’​—Luc 11:28, Traduction du monde nouveau.

NTSÔ’Ô JIÔ MÈT GHÔ KUITÈ WOU

A lé wè kwa’ nkông-né.​—Éphésiens 5:28, 29.

A lé wè kwa’ awou’té.​—Éphésiens 5:33.

A léping nang-a nteu mbouèné té pou mbôkô mô’ô zou.​—Marc 10:6-9.

 TÈ MPÈ GHÔ VEUNG-È AJOUMI BIIBLE LEU?

Hmm! Métsoo mèmbia ghô kuitè yimpè:

  • Ndem mè lé nông mvhô atseung-è nguia. Biible leu nguè Joovah mè lé nông nkwa métseung-è nguia a ndo sitsetsa’. (Éphésiens 3:14, 15) Mè a ndôgô ndeuè nguè, lezi atseung-è nguia fhô mbou Joovah. Mè pôngté lezhè poup mela’akô?

    Mpè pè fœu’: O nông-ô mpfè étso léjheu, étso mèt pông-ô wou tè’, o ping nông-ô fa’a lé zhè pa’ mè ndaa étso mèt poup, mbô o ghô zèté mbou wô? Tè o té pôngté léjiô gning yi ndaa étso mèt-è?

    Pa’ mpè jiô là, mpè nông-ô nkông-ô lé zhè métsoo émi ghô kuité yimpè lénang-a mbông-ô a nteu atseung-è nguia, a pông nguè mpè jou’ ntchou Joovah é yi A lé nông-ô atseung-è nguia.​—Genèse 2:18-24.

  • Ndem pou ngwuè wè a taa-nteu yi éfœu’ métseum. Épouô pi wè léghi a nteu atseung-è nguia zôp, pô tsa’ ménteukné émi Joovah yè nteu Biible Mela’akô? ‘Mela’mi Joovah a pou ngwuè wè a taa-nteu yi.’ (1 Pierre 5:6, 7) Joovah a pou nkông nguè mpè nang-a mbông-ô. Méla’ poup tè nteukné zi ghô kuitè yimpè éfœu’ métseum!​—Proverbes 3:5, 6; Isaïe 48:17, 18.

 O GHÔ FA’ NTSÔ’Ô ANÈ NZÈTÉ JIÔ

O nông nkông-ô lé ghô mbông ndoo, mbông mengwi, kè mbông mô’ô, pô mbông mia, o ghaa?

Biible tsô’ nzèté jiô mèt a nteu ÉPHÉSIENS 5:1, 2 mbô COLOSSIENS 3:18-21.