Ghô anè contenu

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

Mpè pôŋtè lé zi’nè Biible méla’kô?

Mpè pôŋtè lé zi’nè Biible méla’kô?

Biible ghô kwiité wou a lé wè mentsô’ô anè mémia menzèté anè lénaŋ tchou.