Mman ko pi n'en ni bay riy

Mman ko secondary menu

Mman ko table of contents

Pi Mich Rok Jehovah

Waab

Mang e Ri Be Fil e Bible?

 YUGU BOCH E THIN

Mini’ Mikael ni Pilungen e Engel?

Mini’ Mikael ni Pilungen e Engel?

GATHI ri boor yay ni ma weliy e Bible murung’agen fare engel ni Mikael fithingan. Machane, nap’an nra weliy e Bible murung’agen Mikael ma bay ban’en ni be rin’. U lan e babyor rok Daniel e kan weliy murung’agen Mikael riy ni be cham ngak e pi kan nib kireb; mu lan e babyor  rok Jude e be togopuluw ngak Satan; mu Revelation e be mahl ngak Satan nge pi moonyan’ rok. Nap’an nra cham ngak e pi toogor rok Got ma ra mahl ni fan e nge ayuweg mat’awun e gagiyeg rok Got, ma aram e be ngongol nib puluw ko ngachal rok. Fan fare ngachal ni Mikael e “Mini’ e Bod Got?” Ere, mini’ Mikael?

Bay boch e girdi’ ni boor fithingan. Bod rogon Jakob ni ku yima pining Israel ngak, nge apostal Peter ni ku yima pining Simon ngak. (Genesis 49:1, 2; Matthew 10:2) Ku arrogon Jesus Kristus ni be yog e Bible ni un pining Mikael ngak u m’on ngu tomuren ni yib nga fayleng. Ngad guyed boch e thin nu Bible ni be tamilangnag e re n’ey.

Pilungen e Engel. Be yog e Bible ni Mikael e ir “pilungen  e engel.” (Jude 9) Re n’ey e be yip’ fan ni kemus ni taareb e engel ni bay ni ir e pilung. Fare bugithin ni “pilungen e engel” ni kan fanay u Bible e dariy ba ngiyal’ ni kan fanay ni nge yip’ fan boor e engel ya gubin ngiyal’ ni be yip’ fan taareb e engel. Me Jesus e ir e bay ko re liw nem. Be weliy e 1 Thessalonika 4:16 murung’agen Somol ni Jesus Kristus ni ke fas ko yam’ ni gaar: “Bay nrung’ag ba lam ni ba ga’, min rung’ag laman pilungen e engel, min rung’ag laman e rappa rok Got, ma aram me yib Somol u tharmiy nga but’.” Fare lam e aram laman Jesus. Ere, be tamilangnag e re thin ney ni Jesus e ir Mikael ni pilungen e engel.

Pilungen e Salthaw. Be yog e Bible ni “ke cham Mikael nge tirok e engel ngak fare dragon, me cham fare dragon nge tirok e engel ngorad.” (Revelation 12:7) Ere, Mikael pilungen ba ulung i engel nib yul’yul’ ni nga ranod ko mahl. Ku be weliy e Revelation murung’agen Jesus ni be pow’iy ba ulung i engel nib yul’yul’ ni nga ranod ko mahl. (Revelation 19:14-16) Ki weliy apostal Paul murung’agen “Somol Jesus” nge “pi engel rok nib yargel.” (2 Thessalonika 1:7) Ere, be weliy e Bible murung’agen Mikael nge “pi engel rok” nge Jesus nge “pi engel rok.” (Matthew  13:41; 16:27; 24:31; 1 Peter 3:22) Bochan ndariy bang u Bible ni be weliy murung’agen l’agruw ulung e engel ara l’agruw ulung e salthaw u tharmiy, mab puluw ni nga dogned ni Mikael e ir Jesus Kristus ni be rin’ e maruwel rok u tharmiy.