BOOR e fanathin ni bay u lan fare babyor ni Revelation. (Revelation 1:1) Bay reb riy ni be weliy murung’agen be’ nib pin ni kan yoloy ba ngachal nga daken peri’ ni “Babylon nib Gilbuguwan.” Re pin nem e gowa ke par nga daken yu ulung i “girdi’ ni yib ko pi nam nge gubin e thin.” (Revelation 17:1, 5, 15) Dabiyog ni nge par be’ nib pin nga daken yu ulung i girdi’, ere ba mudugil ni fare Babylon nib Gilbuguwan e be yip’ fan ban’en. Ere, mang e be yip’ fan e re pin nem ni ma chuway’ ngak?

Be yog e Revelation 17:18 nre pin nem e “fare binaw nib gilbuguwan ni ir e be gagiyegnag e pi pilung nu fayleng.” Fare bugithin ni “binaw” ni kan fanay u roy e be yip’ fan ba ulung i girdi’. Ba mudugil nre “binaw nib gilbuguwan” nem e ba ulung ni ke garer girdien u fayleng i yan ni bochan e be gagiyegnag e “pi pilung nu fayleng.” Re ulung ney e gathi pi am nu fayleng ara pi siyobay, ya pi yurba’ i teliw. Mu tay fanam i yan u rogon ni kun weliy murung’agen e re n’ey u boch e thin ko Revelation.

Reb i fan ni fare Babylon nib Gilbuguwan e gathi pi am e bochan ni be yog e Bible ni ke un ngak e “pi pilung nu fayleng” yad be “ngongliy e ngongol ko darngal.” Re n’ey e be yip’ fan e tha’ u thilrad e pi pilung nu fayleng, maku be guy rogon ni nge par ni ir e be gagiyegnag e pi pilung nem nge rogon e gagiyeg ni yad be tay. Aram fan ni be yog e  Bible “fare pin nib gilbuguwan ni be chuway’ ngak.”​—Revelation 17:1, 2; James 4:4.

Ku reb i fan ni fare Babylon nib Gilbuguwan e gathi pi siyobay e bochan ni be yog e Bible nnap’an ni yira thang ma ra kireban’ e “piin ni yad ma folchuway’.” Maku reb e be yog e Bible nra ‘sak’iy’ e pi pilung nge piin ma fol chuway’ u urel rok nguur yaliyed ni kan thang. (Revelation 18:3, 9, 10, 15-17) Ere, bpuluw ni nga nog ni Babylon nib Gilbuguwan e gathi pi am ara pi siyobay ya aram e pi yurba’ i teliw ni googsur.

Fare n’en ni be yog e Bible ni ke bannag urngin e nam nu fayleng ko ‘pig rok ni goo bogi ban’en’ e ku aram reb e mich riy ni fare Babylon nib Gilbuguwan e aram e pi yurba’ i teliw ni googsur. (Revelation 18:23) Urngin mit e pig ma bay rogon ko pi yurba’ i teliw ni googsur nge pi kan nib kireb, aram fan ni ku be yog e Bible ni Babylon nib Gilbuguwan e “ke mang tafen e moonyan’ nge pi kan nib tagan.” (Revelation 18:2; Deuteronomy 18:10-12) Ku be yog e Bible nre ulung ney e ma togopuluw ko baan riyul’ e teliw ma ma gafgownag e “pi profet” nge “girdien Got.” (Revelation 18:24) Maku reb e ri ma fanenikay girdien e baan riyul’ e teliw, aram fan nrib gel e gafgow ni ma tay ngorad ma ku ma li’ e “piin ni yad ba yul’yul’ ngak Jesus” ngar m’ad. (Revelation 17:6) Ere, re ppin nem ni ka nog e Babylon nib Gilbuguwan ngak e be yip’ fan urngin raba’ e teliw ni googsur u fayleng nib muun ngay e pi teliw ni yad ma togopuluw ngak Jehovah Got.