Mman ko pi n'en ni bay riy

Pi Mich Rok Jehovah

Mmel'eg reb e thin Waab

Uw e Rayog ni Ngad Pirieged e Fulweg Riy u Boch e Deer nib Ga' Fan?

DOWNLOAD OPTIONS