(Hebrews 10:24, 25)

 1. 1. F’an-ra bag-dad me ay-weg bag-dad

  ni nge par nib yul’-yul’ ngak Got,

  ma ra gel e t’u-feg u thil-dad.

  Gad ra ga-pas me t’ar-ban’-dad.

  Re n’ey e ra i pi’ gel-ngi-dad,

  ya nge yag nda a-tham-gil-gad.

  U-lung ro-dad e ma-naf ro-dad.

  A-ram e gin nra pgan’-dad riy.

 2. 2. Bbu-gi-thin nib fel’ ni ka nog e

  ra-yog ni nge fl’eg la-ni-n’uy!

  Gad ma ru-ng’ag e pi thin nem rok

  e pi wa-lag-dad nib yul’-yul’.

  Rib fel’ ni ngad ma-ru-wel-gad e

  p’in gad be na-meg ta’ ba-n’en!

  E-re gad ma guy ro-gon ni nge

  bag-dad me ay-weg ba-ga-dad.

 3. 3. Ke chu-gur e rran rok Je-ho-vah.

  E-re ba t’uf ni ngad bad ko

  pi mu’-lung ro-dad ya nge yag ni

  ngu-ud le-ked e kna-wo’ rok.

  Gad ba-a-dag ni ngad pig-pig-gad

  u ta-a-bang ni ma-ne-mus.

  E-re nge bag-dad me a-tham-gil

  ya nge yag ni par nib yul’-yul’.