(Matthew 9:37, 38)

 1. 1. Ma-nang Je-ho-vah e n’en nra

  yib-nag e fel-fe-lan’ ngo-dad.

  Ke bing bo-or e ka-na-wo’

  nra-yog ni ngad pig-pig-gad riy.

  (CHORUS)

  Ga-dad be na-meg boch

  bn’en ni fan ngak Got.

  Na-p’an ni ra t’uf e a-yuw u

  bang ma gad yan ngay.

 2. 2. Bay e mar-wel ni ngad ri-n’ed.

  E-re gad ma pi’ e a-yuw.

  Ga-dad ra rin’, ma ra m’ug nib

  ga’ fan e pi n’ey u wan’-dad.

  (CHORUS)

  Ga-dad be na-meg boch

  bn’en ni fan ngak Got.

  Na-p’an ni ra t’uf e a-yuw u

  bang ma gad yan ngay.

 3. 3. Gad ma toy boch e na-un ma

  gad ma rin’ boch e ma-ru-wel.

  Gad ma fil yu-gu boch e thin,

  ma gad ma-chib-nag e gir-di’.

  (CHORUS)

  Ga-dad be na-meg boch

  bn’en ni fan ngak Got.

  Na-p’an ni ra t’uf e a-yuw u

  bang ma gad yan ngay.