(Psalm 139)

 1. 1. Got, ga mnang e pi n’en nug ma rin’.

  Na-p’an nug ra mol nggu od ma ga mnang.

  Ga mnang e pi n’en ni bay u la-ni-n’ug,

  nge n’en nug ma yog, nge ro-gon

  e ngo-ngol rog.

  Um guy e yil rog ni be sum nge

  ro-gon ni un cha-mi-yeg u ma-yel.

  Um guy ni gbin; kam yo-loy nga bab-yor rom.

  Rib fel’ e tin kam rin’ ma gu

  be n’u-fem riy.

  Got, rib ta-mi-la-nga-n’ug u gu-bin e

  pi n’en ni gma rin’ ni yi-ra ngat ngay.

  Mus ni fa-an-ra gu bay u fi-thik’ e

  lu-mor ma gu ma-nang ni ga bay rog.

  Je-ho-vah, uw e gin ni ra-yog

  ni nggu mith rom riy ni dab mu gu-yeg?

  Da-bi-yog ni nggu mith ko gin bay e p’in

  kar m’ad riy, a-ra u ma-day,

  a-ra thar-miy.