(Genesis 2:23, 24)

 1. 1. Chi-ney e ka fi-ni yag be’

  ni yil rok e ni fek ko yil rog.

  Got e ke pi’ be’ ngog ni ba

  ta-a-reb ro-go-mow.

  Ra-yog ni ngad fel-fe-lan’-gow

  ko pi to-w’ath ni ma yag ngo-dow.

  Chi-ney e a-ram e ke yag

  reb e tab-naw ngo-dow.

  E-re bay ud pig-pig-gow ngak Got,

  ma ra bag-dow me

  dag e t’u-feg ngak bag-dow.

  Ngad tew u gil’ e tin ni kad

  mi-che-gew ngo-dow ni da-bi thil.

  E-re ngad n’u-few Je-ho-vah,

  mu um par ni ri gab t’uf rog.