(Efesus 4:32)

 1. 1. Je-ho-vah Got, ri ga-mad be n’u-fem.

  Yu-gu a-ram ro-gon

  ni be yog e Thin rom nrib gel gel-ngim,

  ma gma t’u-feg-mad, ma gab gol.

 2. 2. Be pning Fa-kam e p’in gaf-gow ni ngar

  bad ngak nge ay-weg-rad.

  Ri ba gol ngo-rad ma gu-bin ngi-yal’

  ni ma pi’ e to-ffan ngo-rad.

 3. 3. Kam da-gew Je-sus ngo-mad ro-gon e

  ngo-ngol ni nggu da-ged.

  Rag gol-gad ko gir-di’ ma ra-yog ni

  ngkur gol-gad ngak boch e gir-di’!