(Psalm 145:12)

 1. 1. Ngan pi-ning e so-rok ku Got!

  Ngan we-liy fi-thi-ngan ngan nang!

  Ngan gi-nang ur-ngin e gir-di’,

  ya ke chgur ni nge taw e rran rok.

  Ke yog Got ni ke taw nga na-p’an ni

  nge gag-yeg Je-sus nib Pi-lung.

  Mma-rod ko gir-di’ nga mog-ned ngo-rad

  ni ba-yi to-w’ath-nag-dad Got!

  (CHORUS)

  Ngan pi-ning e so-rok ku Got!

  Ngan we-liy mur-ng’a-gen u fay-leng!

 2. 2. Ngan pi-ning e so-rok ku Got!

  Ngad tang-gad, ngan n’uf fi-thi-ngan!

  Da-rud rus-gad ni ngad wel-yed

  mur-ng’a-gen pi fel’-ngin ko gir-di’.

  Yug a-ram ro-gon fe-ni to-lang Got,

  mab sob-t’an’ ma rib ma-ni-gil.

  Ri ma-nang e pi n’en nib t’uf ro-dad.

  Gad ra non ngak ma ra ru-ng’ag.

  (CHORUS)

  Ngan pi-ning e so-rok ku Got!

  Ngan we-liy mur-ng’a-gen u fay-leng!