Mman ko pi n'en ni bay riy

Mman ko secondary menu

Pi Mich Rok Jehovah

Waab

Pi N’en ni Yira Pi’ u Nap’an e Convention

Gubin e rran u tomuren ni kan mu’ ko convention, ma rayog ni ngam click ko re link ni baaray ni ngam guy ara ngam downloadnag e pi n’en ni kan pi’ u nap’an e re convention ney.