Ajawule pa ndandanda

Yimanyisyo ya Malamusi

Yimanyisyo ya Malamusi

Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Ulamusi wosope Uli Wetu.

Webusayiti ajino japanganyidwe ni ciwanja ca Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Ngani, soni yindu yosope yayili pa webusayitiji yili ya Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, akaŵe naga tulosisye kuti yityocele kwine.

Yimanyilo ya Makampani

YimanyiloYimanyilo ya Adobe, soni ya Acrobat, yili yimanyilo ya Adobe Systems Incorporated. Yimanyilo ya iTunes, soni ya iPod yili ya ciwanja ca Apple Inc. Yimanyilo yine yosope yili ya yiwanja ya acimsyenewo.

Malamusi ga Kakamulicisye Masengo soni Yakusosekwa Kuya Pakamulicisya Masengo Webusayitiji

Malamusi ga Kakamulicisye Masengoga akusosekwa kugakuya pakukamulicisya masengo webusayitiji. Mundu pakukamulicisya masengo webusayitiji, akusaŵa kuti akwiticisya kuya malamusi gosopega. Naga ngakukamulana ni Malamusi ga Kakamulicisye Masengoga, akakamulicisya masengo webusayitiji.

Ana yindu yapi yampaka atende pa webusayitiji? Mpaka aŵalanje, kupulintapo ngani, soni kujigalapo, nyimbo, yipikica, ngani syakuŵalanga, soni mafidiyo kuti ayikamulicisyeje masengo ngaŵaga kuti ayisumisyeje. Nambo ngakusosekwa kutenda yindu yakutindana ni Malamusi ga Kakamulicisye Masengogakuyicisyaga ni gane galigose gatugasasile. Ngakusosekwa kutenda yakuyicisyayi:

  • Akasamisya yindu ya pa webusayitiji ni kuyiŵika pa Intaneti (pa webusayiti jine, kapena pamalo gakungulucila ga pa Intaneti);

  • Akapwatika yindu ya pa webusayitiji yimpepe ni mapologalamu gane ga pa kompyuta;

  • Akayitupiya, kuyikopela, soni atamose kuyityosya yindu ya pa webusayitiji ni lisosa lyakuyisumisya kapena kuyitendela malonda (atamose yiŵe yakuti ngasapatapo mbiya syakonjecesya). Akagaŵa mapologalamu ga pakompyuta gagali pa webusayitiji, soni atamose kugasinda ni kugalumbikanya ni gane (atamose gaŵe gakomboleka kugasinda kapena iyayi);

  • Akajinjila pa webusayitiji ni lisosa lyakulinganya, soni kuwandisya yindu yakwayana ni muŵajipanganyicisye webusayitiji, yindu yiŵayikamulicisye masengo pakupanganya webusayitiji, soni atamose kujigalapo yindu yine mwangaŵajilwa. (kupwatikapo kutyosya yindu yine ni kuyiwandisyaga m’lina lyawo, kapena kutenda nayo yine yangaŵajilwa);

  • Akajinjila pa webusayitiji ni kamulicisya masengo yindu yayili pelepo mwangakuya malamusi gatusasile gakwamba kakamulicisye masengo ka webusayitiji;

  • Akakamulicisya masengo webusayitiji m’matala gakonanga ligongo mpaka kutendekasye kuti ŵane akakombola kwinjila pa webusayitiji. Akakamulicisyasoni masengo webusayitiji m’litala lililyose lyangaŵajilwa, lyacinyengo kapena mwangakuya malamusi gatwagatamilikasisye;

  • Akakamulicisya masengo webusayitiji ni cakulinga ca kupata mbiya.

Kasa Malamusi ga Kakamulicisye Masengo

Ciwanja ca Watchtower cikwete ukoto wakwalekasya kutenda yindu yine ni yine pa webusayitiji. Naga wawojo akasile malamusi gane Kakamulicisye Masengo ga Webusayitiji, ciwanja ca Watchtower cikwete ukoto wakwawugalila upile wakwinjila pa webusayitiji, kuwugala adilesi jakwinjilila pa webusayitiji pa kompyuta jawo, soni kwasalila ŵa kampani ja Intaneti kuti ŵawugalile matala gakwinjilila pa Webusayitiji. Kombolekasoni kwajigalila ku nganya ja magambo.

Kucenga Yakusosekwa Kuya

Ndaŵi ni katema, ciwanja ca Watchtower mpaka cicenje yine pa Malamusi ga Kakamulicisye Masengo ka webusayitiji. Yakusosekwa kuya yasambano tiyicitanda kamula masengo kutyocela pa lisiku lyayiŵisile pa Webusayitiji. Tukwaŵenda kuti aloleje mbali ajino ndaŵi ni katema kuti amanyilileje yindu yayicenjile.

Nganya ja Magambo

Naga tacilepela kuya malamusiga, soni tukuwona kuti akusosekwa kwajigalila ku nganya ja magambo, magambogo gaciŵecetegwa mwakuya malamusi ga State of New York, U.S.A., atamose malamusigo gaciŵa gakulekangana ni ga m’cilambo cawo. Soni magambogo tigaciŵa ku nganya ja magambo ja State of New York, U.S.A.

Kutyosya Malamusi Gane

Naga nganya jisasile kuti lilamusi line lyakwe ngalikusosekwasoni kulikuya, kapena lili lyakuti mundu ngaŵa mkumjimba nalyo magambo naga ali alikasile, malamusi gane gosope tigacijendelecela kamula masengo. Nambo naga mundu akasile lilamusi line lyakwe nipo ciwanja ca Watchtower cisagwile kuti cikamjimba magambo mundujo, ngayikugopolela kuti lilamusilyo lilesile kamula masengo kapena kuti nganicikola ukoto wakumjimba magambo mundujo.

Mkamulano Wosope

Yindu yakusosekwa kuya yatusasileyi, yili mkamulano wa wawojo ni ciwanja ca Watchtower pakwamba ya kakamulicisye masengo ka webusayitiji. Yeleyi yikwinjila m’malo mwa mkamulano watwatesile nawo munyumamu pakwamba ya kakamulicisye masengo ka webusayitiji.