Ulna yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

Tuni yulni as dunin mayangna

Wahma sirau balna kidika yulwi dakakawi...¿Amput parna yamni balna kidika walwi yaknin yah?

Parna balna dunin sam taim isi awas ki. Akauh sirau as ayangni Tara kidika amangnilama, witing parna yayamni balna walwi yakna. Witing sangnika yulni kaupak lan kalma amput parna yayamni balna walwi yaknin kidika. Akat bik kuntri ûk ûk kaupak wawahma sirarau balna karak yulbabauwi amput parna yamni balna walwi duduna kidika.