Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

mayangna

Dihuba Witninis balna amput kasak kulnin lâni nining kana kidika. Pisni 2: Muih kau yaringni diawi

Baibil amanglayang balna kalaih “nisan muihni balna bitik yakat disaipil balna yamnin” warkni nuhni kidika laihwi yayamna. Wark nuhni as yamnin nit dai, dawi Baibil sumalna bûas kidika baisa yamni amanglanin nit dai. Kaput bik traini talna dawi trabil balna mahni wahwi bayaknin dai, kidika munah witingna kasak kulnin lâni kidika maisihni dis yamnin dai. Adika wayani pisni 2 yakat talma amput Dihuba yaklauwi 1922 kurihni kaupak warmani kat witing surnial balna yak tunan duna kidika.