Ulna yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

Tuni yulni as dunin mayangna

Wahma sirau balna kidika yulwi dakakawi... ¿Sangkika yak ais yamki yah?

Sangmaka yak ais yamma kidika yamni yul kulta talnam nit ki. Wahma as ayangni Andy, di bû yamnin want ki kaunah aslah kamanah walwi yaknin sip ki. Man bik, witing sangnika yulni munah kulta talnam sip ki ais yamma pa. ¿Wahma adika bû yakaupak angdika walwi yakwarang yah? ¿Angdika baisa alasna kal yamwarang yah? Kuntri arungka kaupak wawahma sirarau balna bûas amput kukulwa pa wayani akat bik talma. Kidika ilp ma munnin sip ki, kau yamni amanglanam yulni sangmaka yak ais yamma pa.