Ulna yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

Tuni yulni as dunin mayangna

¿Dihuba Witninis balna Kal Uduhnin Ûni yakat ais yayamwih?

AMPUT LAKNIN