Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

mayangna

¿Dihuba Witninis balna Kal Uduhnin Ûni yakat ais yayamwih?

AMPUT LAKNIN