Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

mayangna

Devid laih Papangh yak kulna

Devid laih Papangh rahm Dihuba kidika ban warkni yamwa dai. Trabil nuhni balna pasmunah bik, ban Papangh yak kulna. Wayani akat lan alahwama amput Dihuba yaklauwi Devid yak ilp kal munna dawi man bik, witing yak kulma kat ilp ma munnin sip ki.