Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

mayangna

Kristian Lawana Mayunnin Yulni

Dakanin tiunni yaksihni laknin sip ki Kristian laniwana kaupak, Dihuba Gâd ayangni nuhni yamwi dawi mayunnin yulni yus munnwa kidi. Muih aiwannwa, unbauwa dakni, tiun yakwa dini balna, bitik adi dunin sip ki.

 

Dutki datah. Kaunah yulni balna adika, baisa tûma kau dis ki.

Adika tûni yulni kau ulna balna bang ki internet pâni balna akat: