Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Yul tunan balna yak watta nawattah

Dihuba Witninis balna

mayangna

Papangh yulni dakama kat sangka ban awama

 SUMALNA PARAHNI 10

Papangh yulni dakakawa balna kidika, ¿ais blinisin duduwarang yah?

Papangh yulni dakakawa balna kidika, ¿ais blinisin duduwarang yah?

Muih dadauna mahni kauh kidika sau akat didulauwarang ki (Apastil balna warknina 24:15)

¡Kulta talah ais blinisin balna duma Papangh yulni dakama kat! Man muihma nuhni kidika dutni as bik duwas karang, muih as bik siknis kalahwas karang ki. Yaka pâni yak muih dutni yamyang dis karang bahang muih as kau bik yama dutas awama ki.

Yakat bik muih balna kidika dalani dawak kaidinin dis karang ki. Muih barak kalalahwas karang.

 Wanaihma balna dawak parmana balna bitik man karak yaka pâni yak bang karang ki. Pâni yaksihni yakat yalahnin kidika alasna manah karang ki.

Yakat bik yama duwas yalalahwarang ki. Muih balna kidika sari lâni duduwas karang ki.

Papangh King Kawa lâni yaklauwi pât wauhnin kidika dispamwarang ki (Ribilisan 21:3, 4)