Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Yul tunan balna yak watta nawattah

Dihuba Witninis balna

mayangna

Papangh yulni dakama kat sangka ban awama

 SUMALNA PARAHNI 2

¿Papangh kidika wais yah?

¿Papangh kidika wais yah?

Papangh aslah manah sak ki, Witing ayangni laih Dihuba. (Éxodo 6:2, wauhtaya sutni yakat talah.) Witing spirit as ki, ibin kau sak ki. Witing yak sip taldas ki. Dalani maitalwi dawakat biri bik dalani kaltalnin kidika, Witing want ki. Kaput bik muih ûk yakat dalani talnin kidika Witing want ki (Matyu 22:35-40). Witing mâ yakat sak ki sau bitik minit yakat.

Papangh pas tatuna insal parasni palni as yamna. Adika laih sau akat kaina taimni, Disas ayangni pakna. Kaput bik Dihuba yaklauwi insal ûk balna yamna.

Ibin dini balna bitik kidika Dihuba yamna... sau dini balna bitik bik (Ribilisan 4:11)

 Yala balna, dawakat sau akat di balna bitik kidika Dihuba yamna (Génesis 1:1).

Witing yaklauwi sau yahamni kau pas al yamna (Salmos 103:14).