Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

mayangna

Kal Uduhna balna paina wauhnitaya kidika

AMPUT LAKNIN