Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

mayangna

Buk dawi Wauhtaya balna Baibil stadi munna atnin yulni

Baibil tannika sat sat stadi munnta yawah buk dawi wauhnitaya balna ilpnina karak laknin sip kidika.

 

Sat ûk talah
Rabutna
Dinit yakat ûk ûk

Kal Uduhna balna paina wauhnitaya kidika

Papangh yulni dakah

Wauhtaya balna internet akat talaman kidika yul wisamni bûas kalahwas ki wauhtaya aihwa yakat.