Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

mayangna

¿Ais yulni Baibil amanglanin yah?

¿Ais yulni Baibil amanglanin yah?

Lan alahwah amput Baibil munah yulwi dakanin baisa nuhni balna nangnit lana dunin.