Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

ŊÂLA-KƆLƆI A NÚU MAA FÁLEŊ

Ziova Aâ Mɛni Támaa Kɛ Ḿi

Ziova Aâ Mɛni Támaa Kɛ Ḿi

Crystal, nyii gɛ́ɛ a lôloŋ nalôŋ tɔnɔ è pîlaŋ bôlui, gáa berei lɛ́i Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ è kpɔŋ maa tɛɛ la bɔ́ é laoi-laa kɛ́ a Ziova, é ŋɔkɛ́-ɣeniɛi ŋuŋ kɛ ma.