Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

ŊÂLA-KƆLƆI A NÚU MAA FÁLEŊ

Ḿvíi È Kpɛɛ Ŋakɛ-ɣeniɛi Ma

Ḿvíi È Kpɛɛ Ŋakɛ-ɣeniɛi Ma

Dmitry è kpɔŋ maa sɔlɔ ɓó à gɛ́ɛ é dûa-pere maa-fáleŋ, é lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓó.