Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Zîsɛ Ŋɔsaai Kili É Lɛ́ɛ Íŋa

Zîsɛ Ŋɔsaai Kili É Lɛ́ɛ Íŋa

Kóraŋ kélee, Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai da Zîsɛ ŋɔsaa kili-too-ŋa kpɔŋ too yɛ̂ɛ berei è mò dí gɛ lai. (Lûu 22:19, 20) Kwa ítolii à gɛ́ɛ I pa gbɔŋ maa mɛni kpanaŋɔɔ̂i ŋí ma. Ya pâi m̀ɛnii káai Zîsɛ ŋɔfúlu-laai da ŋɔsaai da gɛ ímɛni mai.