Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Dɔ̂ŋ Bîlaŋɔi Nûa Díloo-mɛni-ŋa Dîai

Dɔ̂ŋ Bîlaŋɔi Nûa Díloo-mɛni-ŋa Dîai

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai díkpɔŋ-gîe-mai a ɓaa-kɛ-maa tɛɛ nûa pɔ́ díloo-mɛni-ŋai mɛni ma, kpɛ́ni fêi, Ŋâla-kɔlɔi è mò á gɛ́ɛ kú gɛ tí. Gbɔŋ-gîe-mai aâ berei káa maa nɛ̃̂ɛi kú lóno la a téniŋ ɓo pere nyaŋ, berei maa nɛ̃̂ɛi la dí tíi kɛ la a nûa díkɔlɔ-ŋa ŋɔŋ kɔli fãai sarai, nyii-ŋai kpîŋ loo-mɛni-ŋa káa zui à gɛ́ɛ dí ŋâla-woo-ɓo tíi kɛ. Noo-mɛnii kélee nûa da mo kpaa di dɛɛ Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai pɔ́i, da gɛ́ a loo-mɛni difa mo núu takpɛni ma kpaa dí dɛɛ núu takpɛni pɔ́. (Táre-woo-ŋa 15:22; 25:9) Nûa díloo-mɛni kɛɛ a loo-mɛni káa a m̀ɛni-ŋai kwa ziɣe a gbanaŋɔ̂ɔi dɔnɔ. Táre-woo-ŋa 20:19.

Lɔii-ŋuŋ támaa daâ tɔŋ-ŋa pɔ̃yɛ é pîlaŋ berei ma maa nɛ̃̂ɛi dí nûa díloo-mɛni-ŋa laai kɛ la. Tãi su kôya wɔlɔ-wɔlɔ tí tãi kpîŋ dífe nîi dɔ̂ŋ-ŋai ŋí kpɛtɛ ní lai, Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai díkpɔŋ-gîe-mai a kaa nûa díloo-mɛni kɛ a loo-mɛni nyaŋ bere ɓé kwa nîi gɛ la. Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai díkpɔŋ-gîe-mai káa nîi nûa díloo-mɛni kɛ́i a loo-mɛni nyaŋ bere ɓé kwa pâi lɛɛi gɛ́i la a noo-mɛnii kélee nûa da mo kûai, kúfe pâi kpîŋ dɛɛi núu takpɛni pɔ. Berei káa kwa tíi kɛ la a noo-mɛni-ŋai kwa zɔlɔ ɓoi da berei kwa dímɛi káa lai.

Gbɛ̂ɛ Ɓé Dɔ̂ŋ Ŋí Káa M̀ɛni Mai?

Dɔ̂ŋ ŋí káa diai kélee Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai díkpɔŋ-gîe-mai su ŋéniɛi gwaa kélee mɛni ma da Ziova Ŋɔnûai díekwâtai kélee.

Dɔ̂ŋ Bîlaŋɔi Íloo-mɛni-ŋai Dîai

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai da pâi tíi kɛ́i a núu kélee ŋɔmɛni-ŋa, kɔlɔ-ŋa da loo-mɛni-ŋa kpîŋ yɛ̂ɛ berei bɔ̃yɛi la ŋ̀óo-ɣɛli-kpului ŋí mui:

 1. Kwa pâi tíi kɛ́i a núu kélee ŋɔloo-mɛni-ŋa a tɔ̃ya pere yɛ̂ɛ berei gáa la dɔ̂ŋ la woo mai.

 2. Tãi taŋa kwa nûa díloo-mɛni-ŋa siɣe kú tíi kɛ la ŋâla-woo-ɓo tíi kɛ́ mɛni ma.

 3. Kúfa núu ŋɔmɛni-ŋai ta kula ma kpaa kú da pɛlɛ ma. Tãi taŋa kwa m̀arê-kɛ à kɛ̀ ŋɔmɛni-ŋai ta maa aâ fáleŋ à gɛ́ɛ kú gbɛtɛ. Gbɔŋ-gîe-mai a pâi m̀ɛnii nyii kélee gáa a pɔara-mɛni ma núu ta ŋɔloo-mɛni sui kpɛtɛi ǹúui kpîŋ a mò kûa.

 4. Kwa pâi nûa díloo-mɛni-ŋa laai kɛ́i a tãi su kôya nɔ́ à kɛ̀ gbɔŋ-gîe-mai a pâi níi tíi kɛ́i la.

 5. Kwa pâi kɔ́i a pere sîi kélee à gɛ́ɛ kú diai da díloo-mɛni tɛɛ kúpɔi kɛ a loo-mɛni.

 6. Kwa pâi kɔ́i a pere sîi kélee à gɛ́ɛ kúkpɔŋ-gîe-mai su núu ta fé núu ta maa mɛni kpaa máŋ kpîŋ ŋɔloo-mɛni lɛ núu takpɛni ma nyii maa fé nɛ̃ɛ ní é gaai. Kúkɔlɔ pɔ̃yɛ kɔli-ŋa kélee nûa dímɛni-ŋa kpaa díloo-mɛni-ŋa káa dí sui kwa password pu dîa à gɛ́ɛ diai maa fé nɛ̃ɛ ní dí gaai dífe gáa. Kútíi kɛ lumu-ŋai kúekwâta-ŋai lai kwa dísɔŋ too kwa kpɛɛ tíi kɛ́i à gɛ́ɛ ǹúui maa fe nɛ̃ɛ ní é lɔ́ naai vé lɔ naa.

 7. Kúekwâta-ŋai ta fé pâi núu ta maa mɛni kpaa ŋɔloo-mɛni tɛɛi Ziova ŋɔnûai díekwâta takpɛni la fɛ̂ɛ à kɛ̀ a sɛŋ maa nɛ̃ɛ dí dɛɛ ŋâla-woo ɓo tíi mɛni ma, nyii Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai kélee daâ faa ma à gɛ́ɛ dí díkpîŋ lɛ a Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓela.

Dɔ̂ŋ-ŋai Diai Mɛni Ma Da Dímaa Mɛni-ŋa Tɛɛ Kúpɔi

 1. Diai da dímaa mɛni-ŋa kpaa díloo-mɛni-ŋa tɛɛ kúpɔi kɔlɔ pɔ̃yɛ su kpaa vãai ŋa, da pɔri díloo-mɛni-ŋa ta maa felenii kpaa sukarai à kɛ̀ da mo Kúkpɔŋ-gîe-mai ma yɛ̂ɛ berei bɔ̃yɛi la gɔlɔi ŋí sui.

 2. Ǹúui kélee a kú marê-kɛ á gɛ́ɛ kú m̀aa mɛni kpaa ŋɔloo-mɛnii e dɛɛ kúpɔi, su mɛni ta maa faleŋ kpaa máŋ su kara yɛ̂ɛ berei bɔ̃yɛi la gɔlɔ-kpiniŋ ŋí sui, fɛ̂ɛ e gbîŋ lɛ́ kûa a nɛ́lɛɛ kɔlɔ pɔ̃yɛ su.

 3. À kɛ̀ núu ta nyii maa mɛni kpaa ŋɔloo-mɛni tɛɛ kúpɔ kɔlɔ pɔ̃yɛ su kpaa vãai ŋai, a ŋwɛ̂lii e gáa, e mɛni ta maa faleŋ zu, kpaa máŋ e gɔlɔi kpîŋ su kara; kúkpɔŋ-gîe-mai é lɛ́ɛ pâi nɛ́ɛi naa maa núu tí é gɔlɔi káa, é mɛni ta maa faleŋ zu kpaa é zu kara, kwa pâi fulɔi mɛni maa kpɛɛi kú gáa à kɛ̀ kwa nɛɛ naa ǹúui a gɔlɔi káa, é mɛni ta maa faleŋ zu kpaa máŋ é gɔlɔi su kara, a pâi kúkpɔŋ-gîe-mai pilii mɛnii, nyii pâi gɛ́i gɔ́mɛtii ǹɔii mɛi é wuru laa kúɣâla-woo-ɓo tíi mɛi. Kpaa máŋ à kɛ́ vé pâi kú pilii mɛnii.

 4. Gáa a kúkpɔŋ-gîe-mai nĩ̂a-mɛni à gɛ́ɛ é gɔlɔi kélee laai kɛ́ Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai da dɛɛ é pîlaŋ díkpîŋ ma. Ǹúui nyii a kɔlɔ kɛ́ɛ ŋí da su karai, gɛ̀ ní vé ɓaa-kɛ-maa tɛɛi gbɔŋ-gîe-mai pɔ́ da m̀ɛni-ŋai a gɛ́i ŋâla-woo-ɓo tíi mɛni mai.

Ya pɔri pîi siɣei

À kɛ̀ núu a gaa à gɛ́ɛ daâ mɛni ta kɛ a ŋɔloo-mɛni-ŋai è dɛɛ gbɔŋ-gîe-mai pɔ́i nyii vé fáa ní mai, a pɔri kɔlɔ pɔ̃yɛi Ekwâtai láa-tuɛ-ɓelai pɔ́ é mo diai. É gɔlɔi pɔ̃yɛ lɔ́ɔ-kuu feerɛ yée mu é siɣe tãi ma e m̀ɛnii ŋí kɔ́lɔŋ lai.