Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Kútɔ̂ŋ Mɛni-kpɛtɛɛ-ŋai

Kútɔ̂ŋ Mɛni-kpɛtɛɛ-ŋai

Bɔ̃yɛ Tãi

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Ŋwala-walalaai kélee gɔlɔi ŋí mɛi, gáa bɔ̃yɛ-ɓela yêei.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) Ŋɔŋɔŋ-kɔli fãai ká ŋí. Fɛ̂ɛ nɔ́ kwa mò ya, kɛ́lɛ gɔlɔ-ŋai da m̀ɛni-ŋai kélee vãai ŋí ŋái gáa a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania pɔ́ɔ.

Trademarks

Adobe, da Adobe fotôoi, Acrobat, da Acrobat fotôoi díkaa a Adobe Systems Incorporated ŋɔtrademark-ŋa. iTunes da iPod díkaa a Apple Inc ŋɔtrademark-ŋa. Trademarks kpêli-ŋai kélee díkaa a nâmela pɔ́ɔ.

M̀ɛni-ŋai da Nia-woo-ŋai maa nɛ̂̃ɛi I díkɔ́lɔŋ I lɛ́ɛ pâi Tíi kɛ́i Vãai ŋí ŋái

M̀ɛni-ŋai da berei lɛ ya pɔri Tíi kɛ́i la Vãai ŋí ŋá. Ya kɛ Tíi kɛ́i Vãai ŋí ŋá, gɛ̀ ní, yaâ íyée see M̀ɛni-ŋai ŋí mu. À kɛ̀ ífe faa ní M̀ɛni-ŋai ŋí ta ma, gɛ̀ ní, ífe Tíi kélee ta kɛ Vãai ŋí ŋá.

Ya pɔri tíi kɛ́i léŋ vãai ŋí ŋa a berei maa nɛ̂̃ɛi I gɛ̀ lai? Ya pɔri sãa kɛ́ɛ yɛ̂ɛ kɔlɔ-ŋa, wule-ŋa, fotôo-ŋa da vilo-ŋa dãanlôo kɛ́i vãai ŋí ŋa kpaa I díprint kɛ íkpîŋ mɛni ma, kɛ́lɛ, ífe gɔlɛ. M̀ɛni ma:

  • Ífe sɛŋ ta kélee kula vãai ŋí ŋá I bu Ŋɔŋ-kɔli fãa ta ŋá (fãa takpɛ́ni, kpaa laoi-laa kɛ-fãa ta ŋá);

  • Zãai vãai ŋí ŋái, ífe bɔ̃yɛ a pere sîi takpɛ́ni-ŋa, ikɛ ŋa-kɔlɛ;

  • Zãai vãai ŋí ŋái, ífe bɔ̃yɛ-pere maa fáleŋ, kpaa I ŋɔfóto-kâpe kɛ, kpaa máŋ I daka-taka kwa takpɛ́ni ma kâpa mɛni ma (kpaa sɛŋ mɛni ma), ífe kpîŋ máŋ sɛŋ ta kɛ-pere siɣe naa I tíi kɛ la kwa takpɛ́ni ma;

  • Ífe li vãai ŋí ŋá à gɛ́ɛ I íkpɔɔ mɛni kɛ́ naa kpaa I íkpɔɔ sɛŋ pu naa (ífe kpîŋ zãai naai dɔnɔ kula naa kpaa I kɔ́ à gɛ́ɛ I berei káa kú dí pu la naai);

  • Ífe mɛni nyɔ́mɔɔ ta kɛ vãai ŋí ŋá kpaa mɛni siɣeɛ bere ma, kɛ́lɛ, ítíi kɛ a berei kwa ŋwɛ̂lii I gɛ̀ lai;

  • Ífe tíi kɛ vãai ŋí ŋá a berei sîi nyii pâi mɛni-kara kɛ́i naa, kpaa I gɛ̀ a tɔ̂ŋ-karaa, ŋuma-pere, lɛɛ-pere da wôya-pere;

  • Ífe li vãai ŋí ŋá à gɛ́ɛ I sɛŋ ta kula naa pɔni-tɔɔ mɛni ma.

Ya wala M̀ɛni-ŋai ŋí kɛ́

A nɛ̃ɛ kpîŋ ífe gɛ̀ a kpɔara kpaa ɓɛlɛ-kpɛɛ-goi mɛni, ya wala M̀ɛni-ŋai ŋí kɛ́ a berei kwa ŋwɛ̂lii lai, Watchtower a pɔri tɔ̂ŋ kpɛi ya a berei maa nɛ̂̃ɛi é gɛ̀ lai. A pɔri kpîŋ I kperai à gɛ́ɛ ífe li vãai ŋí ŋá, zukulai ɓa a pâi íŋɔŋ-kɔlii lá-tɛ́i, kpaa é mo diai ya li díŋɔŋ-kɔli fãai ŋái dîa dí íkɔli lá-tɛ́.

Màa fáleŋ mɛni

Watchtower a pɔri M̀ɛni-ŋai ŋí maa fálenii a tãi kélee a ŋwɛ̀lii, kɛ́lɛ, da màa fáleŋ, a pâi pɛlɛi tíi kɛ́ɛ ma é siɣe vóloi ma dí bu la vãai ŋái. M̀ɛni ma, lí gɔlɔ-laai ŋí ma a tãi kélee à gɛ́ɛ íkɛ a M̀ɛni nina-ŋai ŋí kɔ́lɔŋɔɔ.

Dɔ̂ŋ da Kôtii

M̀ɛni-ŋai ŋí dítɔ̂ŋ-kpɛ-mai a pâi kulai New York, U.S.A. tɔ̂ŋ-kɔlɔi su. À kɛ̀ tɔ̂ŋ kpɛi núu ta ma, a pâi gɛ́i kôti su a New York, U.S.A. ŋɔtɔ̂ŋ-kɔlɔi la woo.

Severability

À kɛ̀ kôti kɛ́tɛ ta a mò à gɛ́ɛ M̀ɛni-ŋai ŋí da fé kpanáni, gbêli-ŋai tí kélee kpanaŋɔɔ̂i, mu wiɣɛɛ. Ya M̀ɛni-ŋai ŋí ta kara, Watchtower a wala tɔ̂ŋ kpɛ ya ŋá ma, vé kɛ íkili-ŋa à gɛ́ɛ Watchtower fé pɔri tɔ̂ŋ kpɛi ya, kɛ́lɛ, a pɔri tɔ̂ŋ kpɛi ya a tãi kélee a ŋwɛ̂lii.

See-maa-woo

M̀ɛni-ŋai ŋí kélee káa a kásee-maa-woo, ya ka Watchtower é pîlaŋ vãai ŋí ma, nyaŋ dɛɛi zee-maa-wooi kélee ma ka dia-ni káa wɔlɔ gɛ̀ é pîlaŋ vãai ŋí mai.