Lí zu-pere

FOTÔO PƆ̃YƐƐ VILO-ŊA

Kɛ́ A I Táreɛ Ya Kɛ̀ Laoi-laa Kɛ́i Vãai Ŋa

Kɛ́ A I Táreɛ Ya Kɛ̀ Laoi-laa Kɛ́i Vãai Ŋa

Ya kɛ̀ laoi-laa kɛ́i vãai ŋá, berei káa ya pɔri mɛni-kpɔlu-ŋa maa laai la.