Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛnii Íɓarâŋ Nyáŋkpa-ŋa Da Mòi

Gɛ-ɣéniɛ Lɛ́lɛɛi Ŋa Ta Wɔ́lɔ Gɛ́i

Gɛ-ɣéniɛ Lɛ́lɛɛi Ŋa Ta Wɔ́lɔ Gɛ́i

Lé ɓé ya pâi gɛ́i a ífúlu-laai? Berei káa nɛnî-kpela tɔnɔ líi è nɛ̃ɛ la tãi è ŋɔkili-ŋa-sia lɛ́lɛɛi ŋaa-see kɛ lai.