Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛnii Íɓarâa Nyáŋkpa-ŋa Da Moi

Vilo-ŋa sukaa é pîlaŋ nyáŋkpa-ŋa dîa ŋéniɛi gwaa kélee, m̀ɛni-kpɔlu-ŋai da tɛɛi zui, da berei da tɛɛi la zui.

 

Núu Laa A Ɣâla

Mîni saaɓa viloi ŋí su, nyáŋkpa-ŋa da lonoi é pîlaŋ m̀ɛnii gɛ díkɛ laa la à gɛ́ɛ Ɣâla ɓé sɛŋ kélee kpɛtɛi ma.

Gɛ-ɣéniɛ Lɛ́lɛɛi Ŋa Ta Wɔ́lɔ Gɛ́i

Ya ŋwɛ̂lii íkɛ-ɣéniɛi ŋuŋ é kɛ ma? Íwóli tɔ́ɔ Cameron ma I berei káa è kɛ-ɣéniɛ lɛ́lɛɛ kɛ́ɛ sɔlɔ ɓó ɓɛ́i gili fé kɛ ní naai.